logo Vitae Memoriam

Algemene voorwaarden

1. OVEREENKOMST

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elk aanbod en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.
Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan VITAE MEMORIAM BV worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.
1.2. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

2. LEVERINGSTERMIJNEN

2.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan VITAE MEMORIAM BV te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.
2.2. Wijzigingen in de bestelling hebben tot gevolg dat de bedongen leveringstermijnen automatisch worden verlengd. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

3. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Nochtans blijven de goederen eigendom van de VITAE MEMORIAM BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden.
3.2. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden aanvaard op de plaats van de levering. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer er eventueel zou overeengekomen zijn dat de VITAE MEMORIAM BV voor het vervoer instaat.

4. FACTURATIE EN BETALING

4.1. De facturen zijn enkel via bankoverschrijving betaalbaar aan VITAE MEMORIAM BV bij de levering en ten laatste 30 dagen na factuurdatum, volgens de betaalgegevens vermeld op de factuur. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum bij gemotiveerd schrijven.
4.2. Ingeval van niet betaling op de vervaldag (30 dagen na factuurdatum) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
4.3. Bij niet betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 50 euro, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met de conventionele rente bepaald in artikel 4.2
4.4 In geval van niet betaling op de vervaldag behoudt de VITAE MEMORIAM BV zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulatie is dezelfde schadevergoeding verschuldigd als hiervoor bepaald.

5. CONFORMITEIT VAN DE LEVERING

5.1. De VITAE MEMORIAM BV verbindt er zich toe goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Dergelijke overeenstemming wordt vermoed wanneer de goederen: in overeenstemming zijn met de beschrijving ervan door de VITAE MEMORIAM BV, en de eigenschappen bezitten van de goederen die de VITAE MEMORIAM BV aan de klant heeft getoond als monster of als model.
5.2. De bewijslast met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming rust op de klant.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN VITAE MEMORIAM BV

6.1. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de goederen op straffe van verval gebeuren bij aangetekende brief binnen de vijf dagen na levering van de goederen en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking, plaatsing of doorverkoop van de goederen door de klant zelf of door derden.
6.2. VITAE MEMORIAM BV garandeert de kleurechtheid en kwaliteit van de keramische foto’s. De kleuren van de foto of de kwaliteit van het product zullen niet wijzigen onder invloed van het zonlicht, het daglicht, vochtigheid, temperatuur- of andere atmosferische schommelingen. De garantie geldt enkel indien een origineel aankoopcertificaat kan voorgelegd worden. Er geldt geen garantie op breukschade. Hieronder valt elke type van breuken, barsten en scheuren.
6.3. In geval van schade tijdens het transport door een extern postbedrijf moet dit binnen de 24u na aflevering aan VITAE MEMORIAM BV gemeld worden. De schade aangifte is enkel volledig en geldig wanneer volgende wordt bijgevoegd: duidelijke foto’s van de verpakking, een foto van het verzendetiket, foto’s van de beschadigde inhoud van het pakket (inclusief verpakkingsmateriaal). Als deze informatie niet mee wordt aangegeven bij de schademelding, kan VITAE MEMORIAM BV de bestelling niet kosteloos opnieuw leveren.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

7.1. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht van het kanton Brasschaat en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De klant kan VITAE MEMORIAM BV enkel dagvaarden voor de rechtbanken van haar zetel. Dit geldt ook in geval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). VITAE MEMORIAM BV kan opteren voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd is op grond van artikel 624 Ger. W.
7.3. Het Belgisch recht is van toepassing, en voor alles wat hier niet uitdrukkelijk is geregeld wordt naar het gemeen recht verwezen.

8. PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

De website is eigendom van VITAE MEMORIAM BV (Drijhoekdreef 16, 2970 Schilde), 03 385 9 385, info@vitaememoriam.be, ondernemingsnummer: BTW BE0871.314.079
Door de toegang tot en met gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:
8.1 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VITAE MEMORIAM BV of rechthoudende derden.
8.2 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
VITAE MEMORIAM BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal VITAE MEMORIAM BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. VITAE MEMORIAM BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vitae Memoriam BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
VITAE MEMORIAM BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
8.3. Privacybeleid

VITAE MEMORIAM BV hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, VITAE MEMORIAM BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, versturen van onze catalogus, …

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VITAE MEMORIAM BV, info@westdecor.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VITAE MEMORIAM BV, info@vitaememoriam.be.

VITAE MEMORIAM BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de VITAE MEMORIAM BV -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de VITAE MEMORIAM BV-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
8.4 Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
8.5. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.